Λογότυπο τεχνικού γραφείου Ν. Ιορδάνου

Τεχνικό Γραφείο Ν. Ιορδάνου

Μελέτες

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών σας.

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρώπινων αναγκών στο χώρο. Μια αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τη μελέτη διαρρύθμισης του εσωτερικού χώρου (όπως είναι η διακόσμηση), τη μελέτη διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων και τη μελέτη ειδικών κτιριοδομικών θεμάτων.

Κατά την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία του γραφείου με τον πελάτη και λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς για τα κτιριακά έργα και τις ανάγκες του πελάτη έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

Απαραίτητη για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου αποτελεί και η στατική μελέτη. Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης την εκπόνηση της μελέτης του φέροντα οργανισμού με γνώμονα πάντα τον  Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, τον Αντισεισμικό Κανονισμό, τους Ευρωκώδικες και την Οικονομία. Ακόμα, προσφέρει συνεχή υποστήριξη και επίβλεψη κατά την κατασκευή για την ορθή εφαρμογή της μελέτης.